Pinter Franc birth 1900b
Leva Bukovnik WB
PINTAR Franc BWD
Leva-Bukovnik birth Oct 21 1934-5
Leva-Bukovnik birth Oct 21 1934-5b
Pinter Franc birth 1900a
LEVA Ema B
Jakob Amalija birthA
Pinter Franc birth 1900b
Leva Bukovnik WB
PINTAR Franc BWD
Leva-Bukovnik birth Oct 21 1934-5
Leva-Bukovnik birth Oct 21 1934-5b
Cvetreznik Marko birth_April 5 -1875B
Cvetreznik Anton birth_May 1915B
CvetReznik Marko_W_Novak Antonija
CVETREZNIK Anton B
  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle
  • Instagram - Black Circle

© 2019 Slovenski Park